Què és el GEM?

La creació d’empreses s’ha convertit en un dels temes que susciten més interès entre els investigadors i les Administracions Públiques, en constatar-ne que és un dels principals motors del desenvolupament econòmic i social d’un país, tant per la seva influència sobre la generació de llocs de treball com sobre el creixement econòmic.

 

El projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM), endegat l’any 1998 pel Babson College i la London Business School, és un projecte de recerca que va sorgir, precisament, amb la intenció d’analitzar l’activitat emprenedora, així com els factors que influeixen en la creació de noves empreses.

 

Des dels seus inicis el projecte GEM ha tingut un marcat caràcter internacional i quasi quinze anys després ha assolit l’objectiu d’establir una xarxa d’estudi de la creació d’empreses. Així doncs, és un programa d’investigació i difusió que es reflecteix en un pla sistemàtic de recopilació, preparació d’informes i recol·lecció de dades, així com creació de diverses activitats dissenyades per al benefici i suport als investigadors en el camp de la creació d’empreses. Aquest projecte proporciona dades rellevants dels països participants, i és l’únic que permet comparar internacionalment els factors presentats en el seu model conceptual.

 

Introducció

 

El Projecte GEM (General Entrepreneurship Monitor) es un projecte d’investigació que es va iniciar per analitzar, de manera exhaustiva, la relació que hi ha entre l’activitat emprenedora i el creixement econòmic dels països. El model conceptual ha acabat reflectint una extensa relació entre els factors associats a les variacions de l’activitat emprenedora i les característiques de tipus contextual més importants de cadascun dels països analitzats. L’anàlisi empírica i el contrast de les relacions establertes en el model han fet necessari, però, l’obtenció de principalment tres fonts d’informació: enquestes a la població adulta, enquestes i entrevistes en profunditat a experts en la matèria a nivell regional i nacional i, per últim, dades estandarditzades i homogeneïtzades obtingudes de fonts d’informació de tots el països analitzats.

 

El projecte es va iniciar l’any 1999, any a partir del qual la participació de països s’ha anat incrementant de manera considerable. Entre els principals objectius del GEM hi figuren els de donar resposta a dues qüestions fonamentals en l’àmbit de les polítiques públiques: com contribueix l’activitat emprenedora al creixement econòmic nacional i internacional? i què poden fer els agents governamentals per tal d’afavorir el desenvolupament de l’activitat emprenedora?

 

De manera més concreta, el projecte investiga els següents temes:

  • Les condicions regionals, nacionals i institucionals que impulsen el sector empresarial
  • El potencial dels governs per promocionar l’activitat emprenedora
  • La relació existent entre les oportunitats de creació empresarial i la implicació de la població adulta en aquest procés
  • Les diferències que s’observen a nivell internacional en els índexs que mesuren l’activitat empresarial
  • L’estimació de la contribució del sector empresarial al creixement econòmic.

 

L’objectiu de l’Informe GEM Catalunya 2015 és presentar els resultats de les anàlisis de les dades sobre emprenedoria i creació d’empreses recollides en el marc del projecte GEM Catalunya l’any 2015 així com comparar aquest resultats amb els d’altres regions i països.